Les nostres persianes

De tot tipus, personalitzades i a mida

Persianas Bulletproof

VPAM-PM10

L I N D B U L L E T P R O O F V P A M – P M 1 0 H A S I D O E S P E C Í F I C A M E N T E D I S E Ñ A D O P A R A P R O P O R C I O N A R L A M Á X I M A P R O T E C C I Ó N B A L Í S T I C A ( V P A M – P M 1 0 –
N S ) E N S U S E D I F I C I O S S E G Ú N L A N O R M A E N 1 5 2 2 . A L M I S M O T I E M P O , E S T A P E R S I A N A E N R O L L A B L E L E P R O T E G E R Á C O N T R A L O S L A D R O N E S O F R E C I E N D O L A M Á X I M A C L A S E 6 C E R T I F I C A D A ( R C 6 ) S E G Ú N L  N O R M A E U R O P E A A N T I E F R A C C I Ó N E N 1 6 2 7 . L A M E J O R P R O T E C C I Ó N P A R A B L O Q U E A R T O D O S L O S A C C E S O S A T U E D I F I C I O . T A M B I É N S E P U E D E C O N E C T A R A O T R O S S I S T E M A S D E S E G U R I D A D E X I S T E N T E S . S U T R A N Q U I L I D A D E S T Á G A R A N T I Z A D A C O N N U E S T R A S S O L U C I O N E S C E R T I F I C A D A S A N T I R R O B O Y A N T I B A L A S .

Per poder descarregar el catàleg
omple aquest petit formulari

Ja et pots descarregar el
catàleg